Vorming: hygiëne

Water Sanitation and Hygiene (WASH) Project for Mondoni and Bonako Rural Communities, Cameroon

De plattelandsgemeenschappen Mondoni en Bonako van de Tiko subdivisie in Kameroen hebben geen toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater. Het project richt zich op het voorzien van een betere toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne en op een betere bewustwording van adequaat huishoudelijk afvalbeheer. Cemrest zal hiervoor samenwerken met Jappaleh Foundation, Aidevulnerable en de gemeente Heist-op-den-Berg, die instaan voor cofinanciering. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2021, dat een voorziene duur heeft van 24 maanden.

Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitaire faciliteiten voor drie plattelandsgemeenschappen en drie middelbare scholen in Ghana, met duurzame energie

De algemene doelstelling van dit project van FOS omvat het verbeteren van de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit (SDG 3.3) van de bevolking van drie plattelandsgemeenschappen en drie middelbare scholen door het leveren van veilig drinkwater (SDG 6.1) en het creëren van een verbeterde hygiëne en sanitaire voorzieningen (SDG 6.2), met de integratie van duurzame energie. De Vlaamse partners Stad Antwerpen, FARYS, ABVV-algemene Centrale Antwerpen, Humasol en Ghana Council Belgium zetten hun beproefde samenwerking verder met inzet van middelen en expertise. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2021, dat een voorziene duur heeft van 36 maanden.

Toegang tot drinkbaar water en sanitatie voor de bevolking van de rurale gemeente Kara Kara in het Zuiden van Niger

Kara Kara (Niger) is de zustergemeente van de gemeente Mol sinds 2007. Verschillende programma’s worden ondersteund, in samenwerking met de lokale partners. Dit waterproject is onderdeel van het gemeentelijk drinkwater en sanitair programma, dat op zijn beurt weer onderdeel is van het nationaal plan voor drinkwater en sanitatie. Op vraag van het gemeentebestuur van Kara Kara en de lokale partnerorganisatie worden diverse water- en sanitatieactiviteiten naar voor geschoven: Het Vlaamse samenwerkingsverband bestaat uit Kara Karacomité Mol, KSOM, Oxfam Wereldwinkel Mol en Gemeente Mol. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2021, dat een voorziene duur heeft van 48 maanden.

Veerkrachtige sociaalecologische systemen in enkele gemeenschapsbossen in Tshopo, RD Congo, met aandacht voor watergebruik en -beheer

Join For Water richt zich met dit project op de bescherming en conservering van watervoorraden als onderdeel van veerkrachtige socio-ecologische systemen, de basis voor duurzame ontwikkeling en menselijk welzijn. Het project omvat de aanleg en verbetering van drinkwatervoorziening in de lokale gemeenschappen, bescherming van bronzones en rivieroevers, verbetering van de visstand en verbeterd water- en bodembeheer in de landbouw. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het belang van goede hygiëne en sanitatie door sensibilisering in dorpen, grotere centra en scholen. In dit project werken Join For Water, de Congolese partner Tropenbos DR Congo en de Vlaamse partners BOS+ Tropen en WWF Vlaanderen (in samenwerking met WWF België en WWF-DRC) samen. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2021, dat een voorziene duur heeft van 36 maanden.

Drinkwater- & rioleringsproject in de wijk El Constructor, Tarija

Gemeente Brasschaat heeft een stedenbandwerking met Tarija, Bolivia. Het hoofddoel van het project is het voorzien van drinkwater en riolering in de gebieden van de wijk El Constructor in Tarija, die daar momenteel nog niet over beschikken, om de levenskwaliteit van alle bewoners van de wijk te verbeteren. Tegelijkertijd wordt met de omwonenden gewerkt aan bewustzijn omtrent duurzaam waterverbruik en afvalbeheer en wordt bekeken hoe het water gezuiverd of herbruikt kan worden. Gemeente Brasschaat werkt hiervoor samen met Universiteit Antwerpen en Pidpa. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2021, dat een voorziene duur heeft van 24 maanden.

Sanitatie en beheer van drinkwater in de volkswijken van Toamasina, Madagaskar

Sinds half 2007 werkt PROTOS samen met de NGO Frères de Saint Gabriel in het project PAMOLEA aan de Zuid-oost kust van Madagaskar (ondersteuning van bouwheerschap rond water en sanitatie). In januari 2008 zocht FSG ondersteuning bij PROTOS om haar sanitatie-activiteiten in de achtergestelde wijken van Toamasina te kunnen uitbreiden.

Verbetering van de toegang tot drinkwater- en sanitatievoorziening in Kaya, Pan-Bila en Kosso in Burkina Faso

Dit project beoogt de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn van twee scholengemeenschappen in Kaya en Pan-Bila en van de volledige dorpsgemeenschap in Kosso.

Verbetering van de toegang tot drinkwater- en sanitatievoorziening in Niok-Warbin, Poedogo, Koubri en Leba in Burkina-Faso

Dit project beoogt de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn van de scholengemeenschappen in Koubri en Niok-Warbin en omliggende bewoners en van de dorpsgemeenschappen in Niong- Warbin, Poedogo & Leba. Daartoe wordt gewerkt aan toegang tot drinkbaar water, sanitaire voorzieningen en douches, aan sensibilisering en aan capaciteitsopbouw om de infrastructuur goed te beheren. Noord-Zuid werkt samen met Bureaudw bvba, Ingenieurs zonder Grenzen en Action in Development in dit goedgekeurde project van 2018.

Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali

Dit project wil over 3 jaar, door een doeltreffend en integraal waterbeheer, de levensomstandigheden van de bevolking in de binnendelta van de Niger in Mali duurzaam verbeteren.

Water- en sanitatieproject Tadabalass, Niger

Ninafri beoogt om voor een gemengde etnische gemeenschap van vooral Wodaabe, Peul te Tadabalass een waterboring naar de diepere waterlagen te financieren. Deze duurzame watervoorziening moet op korte termijn de springplank vormen voor hun ontluikende politieke en sociale zelfredzaamheid.

Water en sanitatieproject Bonkoukou-Niger

Het doel van dit project van Ninafri is een waterboring te realiseren naar 100 m diepte, een bijhorende pomp te plaatsen en de bestaande sanitaire voorzieningen te vernieuwen van het CSI (centre de santé intégré) in het dorp Boukoukou in Niger.

WASH Uganda (Water, Sanitation and Hygiene – North Uganda)

Dit project beoogt een verbetering van de gezondheid van de inwoners van Kaabong district door de inbreng van verbeterde hygiëne en sanitatie praktijken in de interventiezone en verbeterd beheer van waterpunten en stroomgebieden in de interventiezone. Dierenartsen zonder Grenzen werkt samen met Protos en Tropicallab UGent in dit goedgekeurde project van 2017.

Toegang tot en beheer van water en sanitatie in Burundi

De doelstelling van dit project is 1/ het duurzaam verbeteren van de toegang tot drinkwater, hygiëne en sanitatie, en 2/ het beheer van de natuurlijke rijkdommen door de versterking van de lokale actoren, actiegericht onderzoek en integraal waterbeheer (IWB). Zo wordt bijgedragen aan een betere gezondheid en voedselzekerheid in 2 gemeenten in Burundi.

Verduurzamen van 15 waterpunten en toegang tot drinkbaar water en sanitatie in de school Risci, Burkina Faso

Dit project zorgt voor toegang tot drinkbaar water en voor sanitaire voorzieningen aan de school van het dorp Ricsi, met de nodige omkadering en vorming rond hygiëne en goed beheer. Daarnaast worden enkele eerder door Origo geplaatste waterpunten geoptimaliseerd en hersteld. Origo werkt samen met Durabilis en MDB Construct bvba in dit goedgekeurde project van 2018.

Verbetering van drinkwatervoorziening en hygiëne en sanitair voor Akim Adjobue, Akim Adwafo en Akim Swedru Senior High School (AKISS) in Ghana met duurzame energie

Dit project wil de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van de bevolking van Akim Adjobue, Adwafo en Akim Swedru Senior High School (Akiss) verbeteren door het leveren van veilig drinkwater en het creëren van verbeterde hygiëne en propere sanitaire voorzieningen, met de integratie van duurzame energie. FOS werkt samen met ABVV Algemene Centrale Antwerpen, Ghana Council Belgium, Humasol, Stad Antwerpen en TMVW/FARYS in dit goedgekeurde project van 2017.

Duurzame watervoorziening in de Sierra Sur van Ecuador

Dit project stelt een duurzame verbetering van de watervoorziening binnen de provincie Cañar tot doel. In de periode 2005-2007 wil het zich toeleggen op de lokale institutionele verankering en op een integrale aanpak van het waterbeheer.

Duurzame toegang tot veilig drinkwater en basissanitatie in het semi-ariede Noord-Ethiopië met specifieke aandacht voor de koppeling tussen kleinstedelijke en rurale gebieden (SELAM-WATSANI)

Dit project heeft als doel het realiseren van een geïntegreerde uitbreiding en beheer van water en sanitatie voor de inwoners in het kleinstedelijke Hagere Selam en 2 stroomafwaarts gelegen landelijke gemeenten.

Drinkwatervoorziening en verbetering van hygiëne en sanitair voor 3 gemeenschappen en 2 scholen in Ghana met duurzame energie

De algemene doelstelling van dit project van FOS omvat de verbetering van de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van de bevolking van drie plattelandsgemeenschappen en twee middelbare scholen. Dit wordt bekomen door het leveren van veilig drinkwater en het creëren van een verbeterde hygiëne en sanitaire voorzieningen, met integratie van duurzame energie. FOS werkt daarvoor samen met Vlaamse partners Stad Antwerpen, Farys, ABVV – Algemene Centrale Antwerpen, Ghana Council Belgium en Humasol. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 34 maanden.

Drinkwater, Sanitatie en irrigatieproject Filingué, Niger

Het doel van dit project is in twee dorpen een nieuw veilig waterpunt te installeren. Deze duurzame nieuwe watervoorziening moet op korte termijn de sociale en economische zelfredzaamheid verstevigen en de gezondheid verbeteren. Tevens worden in de dorpen sanitaire blokken en latrines opgetrokken en wordt het beheerscomité bijgeschoold om de nieuwe taken te kunnen aanpakken

De verduurzaming van toegang tot drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen door professionalisering van beheer en de toepassing van Integraal Waterbeheer in Ituri, DR Congo

Dit project omvat de bouw van een nieuw gravitair drinkwatersysteem, de verbetering van hygiëne en sanitatie, een studie voor een nieuw systeem, bronbeschermingsmaatregelen en de versterking van de watercomités. Join For Water (Protos) werkt samen met De Watergroep en Bos+Tropen. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 24 maanden.

De school als hotspot voor veilig water en verbeterde sanitatie (Dogu’a Tembien, Noord-Ethiopië)

Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook de toegang en het hygiënisch gebruik te versterken, heeft het SCHOOL-WATSANI project als doel om veilig water en verbeterde sanitaire voorzieningen in 10 scholen (lager en middelbaar onderwijs) in Ethiopië toegankelijk te maken. De Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent werkt samen met HOWEST University of Applied Sciences, Ingenieurs Zonder Grenzen en de Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie van de UGent in dit goedgekeurde project van 2017.

Afromaison. Verbeterd beheer van drinkwatervoorzieningen en sanitatie door een toegepaste ecosysteem benadering in het uThukelabekken

Dit project heeft als doelstelling het verbeteren van het beheer van de drinkwatervoorzieningen en sanitatiepraktijken in het bovenstrooms gedeelte van het uThukela bekken in Zuid-Afrika

Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver water

In dit project zullen in 15 dorpen bestaande maar defecte pompen worden hersteld, met aandacht voor vorming van de plaatselijke bevolking en oprichting van een beheerscomité. Op elke locatie wordt een Arbor Loo toilet gebouwd. In 10 andere dorpen zal worden nagegaan in hoeverre de vormingscursussen uit het verleden hebben bijgedragen tot een mentaliteitsverandering.

Versterken watervoorziening en sanitair in randstedelijke wijken in Gemena, Zuid-Ubangi, Democratische Republiek Congo

Dit project draagt bij aan de duurzame verbetering van de toegang tot en het gebruik van drinkwater en sanitatie in Gemena (DR Congo). Congodorpen werkt samen met AGT en Gilmex International Services in dit goedgekeurde project van 2017.

Drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Oostelijk DR Congo

Het programma van PROTOS en zijn partners TMVW, Arcadis en ATOL voorziet een verbetering van de levensomstandigheden van de rurale bevolking in oostelijk DR Congo , door het verhogen van de duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2014

De doelstelling van dit project is 15 bestaande, maar defecte pompen te laten herstellen.

Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2013

Dit project beoogt 15 defecte pompen in Burkina Faso te laten herstellen.

Een herstelde pomp geeft ook weer zuiver drinkwater 2012

Dit project beoogt 15 defecte pompen in Burkina Faso te laten herstellen.

Water is leven

De VZW Vrienden van Burkina Faso wil 14 manuele waterpompen in Burkina Faso plaatsen, telkens in overleg met de plaatselijke aannemer.

Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van het District Bamako, Mali deel 2

De doelstelling van dit project is de levensomstandigheden te verbeteren van de bevolking in de achtergestelde wijken van 2 gemeentes in het district Bamako waarbij toegang tot drinkwater en basissanitatie wordt voorzien, met uitbreiding op langere termijn.

Watervoorzieningsproject ‘Help de Wodaabe aan Water’ in Niger

De NGO Ninafri beoogt voor een gemengde etnische gemeenschap van vooral Wodaabe Peul te Belen Tanfirgan, Niger een waterboring naar de diepere fossiele lagen te financieren, naast investeringen in sanitaire voorzieningen en sensibilisering.

Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in Laribanga, Ahwia, en Wiawso Township in het noorden en westen van Ghana

Dit project van het Fonds voor Ontwikkelingsamenwerking heeft tot doel om enerzijds de dorpsgemeenschappen van Laribanga en Ahwia toegang te verlenen tot water en anderzijds een verbetering van sanitair en hygiëne in het Wiawso Township door een degelijk systeem van afvalinzameling en –beheer, in het noorden en westen van Ghana.

Water en Sanitatieproject Torodi 3

Ninafri wil voor de gemengde etnische gemeenschap van Peul en Gourmantchés in Torodi vier bestaande waterboringen renoveren, met gebruik van duurzame nieuwe zonnepompinstallaties. In de nabijgelegen scholen van 2 van de 4 betrokken wijken worden de sanitaire installaties gerestaureerd of vernieuwd. Een volledig sensibiliseringprogramma over veilig watergebruik voor huishoudelijk en professioneel gebruik zal geïmplementeerd worden. Het lokale beheerscomité eveneens versterkt worden. Ninafri werkt in dit project samen de Vlaamse partners Mariën Expertise, Izen Energy systems NV en Fednav Belgium. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 18 maanden.

Een duurzame verbetering van de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in Burundi

Dit project zal in Bubanza en Bujumbura de toegang tot water en sanitaire voorzieningen duurzaam verhogen. Dit gebeurt enerzijds door de gemeenten en de gebruikers optimaal te betrekken bij de realisatie van werken en anderzijds ook door het continu versterken van de capaciteiten en vaardigheden van lokale actoren. Zo zijn ze na de interventie in staat de infrastructuur uit te baten en te onderhouden. Het project zal ook inzetten op hygiëne en sanitaire voorzieningen in 4 scholen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan actie-onderzoek en lobbywerk op lokaal en nationaal niveau om water en sanitatie hoger op de politieke agenda te krijgen. Protos werkt samen met Farys TMVW en Arcadis in dit goedgekeurde project van 2018.

Innovatieproject in drinkwater en sanitatie in peri-urbane zones van 8 gemeenten in Benin met inachtneming van de IWB-randvoorwaarden

In dit project worden acht gemeenten in het zuiden van Benin begeleid in de verbetering van de toegang tot drinkwater, sanitatie en de toepassing van principes van integraal waterbeheer. De ervaringen zullen worden gekapitaliseerd, verspreid, uitgewisseld en gebruikt in pleitbezorging om bij te dragen aan een beter nationaal beleid. Protos werkt samen met De Watergroep en IMDC in dit goedgekeurde project van 2018.

Toegang tot drinkbaar water en sanitatie voor de bevolking van de rurale gemeente Kara Kara in het Zuiden van Niger

Dit waterproject wil toegang tot drinkwater voorzien in 10 dorpen van de gemeente Kara Kara, met aandacht voor het verzekeren van de dagelijkse opvolging van het waterprogramma; Oprichting en begeleiding van beheerscomités voor de drinkwatervoorziening en sensibilisatieacties i.v.m. o.a. hygiëne naar de betrokken bevolking zijn voorzien. Vier schooltjes krijgen toegang tot water en sanitair. Kara Karacomité Mol werkt samen met KSOM, Wereldwinkel Mol en Gemeentebestuur Mol in dit goedgekeurde project van 2018.

Water en sanitaire voorzieningen voor de leefgemeenschap "Shaffa" in Nigeria

Het doel van dit project is het verbeteren van de levensstandaard voor de Shaffa leefgemeenschap van moslims en christenen via het verstrekken van drinkwater en sanitaire voorzieningen. Kitanda werkt samen met Ingenieurs zonder Grenzen en bvba Harvestments/Ministry of Solar in dit goedgekeurde project van 2017.

Duurzame drinkwatervoorziening en integraal waterbeheer in Ecuador

Dit project streeft naar het verbeteren van de levensomstandigheden van minder begoede bevolkingsgroepen door duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie en conservatie van de watervoorraden in 6 kantons van Ecuador.

Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en afvalverwerking in Karni in het Lambussi-Karni District en Kitase in de Akuapim South Municipality in Ghana

Dit project heeft tot doel om de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van Karni en Kitase gemeenschappen te verbeteren door het leveren van een goede kwaliteit drinkwater en het creëren van verbeterde gezondheids- en sanitaire levensomstandigheden die beantwoorden aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Uitbouw van een drinkwaterbeheer voor het centrum en de buitenwijken van Santo Tomas, Chontales, Nicaragua

Santo Tomás, de Nicaraguaanse zusterstad van de gemeente Mol, kampt met een drinkwaterprobleem. Het gemeentebestuur van Santo Tomás kon een grootschalige financiering van de Spaanse regering bekomen voor de realisatie van een integrale oplossing van het waterprobleem van het dorp. Naast dit grootschalige programma besteedt de stedenband extra aandacht aan de buitenwijken die niet rechtstreeks genieten van het programma. Via verbetering van de lokale waterputten en het beperkte distributienet wordt de drinkwatervoorziening verbeterd.

Water en sanitatie gebonden dienstverlening in Toamasina, Madagaskar (fase 2)

Dit project van PROTOS wil de water- en sanitatiegebonden basisdienstverlening duurzaam verbeteren voor de inwoners van de populaire wijken van Toamasina.

Drinkwater en sanitatie in de gemeente Nema Badenyakafo, Mali

De doelstelling van dit project is de levensomstandigheden van de bevolking van één gemeente van de binnendelta te verbeteren. Dit gebeurt door middel van de bouw van bijkomende waterpunten en sanitaire infrastructuur. Tevens wordt er gewerkt aan het versterken van de beheercapaciteiten van het gemeentebestuur, van alle drinkwatercomités en van de overkoepelende beheersassociatie van deze comités.

Sensibilisering rond water en sanitatie in de volkswijken in Lubumbashi en Kinshasa, DR Congo

In dit project wordt de bevolking via volksgezondheidscomités in de volkswijken van Lubumbashi en Kinshasa gesensibiliseerd rond het belang van drinkbaar en proper water als preventie tegen veel voorkomende gezondheidsproblemen. Er worden duurzame activiteiten opgezet om de watervoorziening in enkele probleemwijken te verbeteren en om de sanitaire voorzieningen proper te houden.

Duurzame toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor de meest kwetsbare gemeenschappen in de regio Mopti, Mali

Dit project wil bijdragen tot de watervoorziening in Mali, de bevolking sensibiliseren rond hygiëne en de nodige gedragsverandering en een breed draagvlak creëren in Vlaanderen voor het recht van kinderen op toegang tot water, sanitair en hygiëne.

Duurzame toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne in Malawi

In lijn met de “Malawi Growth and Development Strategy”, wil dit project bijdragen om de toegang tot drinkwater duurzaam te verhogen. Daarbij wordt gewerkt op 3 vlakken: * verhogen van de toegang tot drinkwater * het bewustzijn van het belang van hygiëne stimuleren in de gemeenschappen om te komen tot duurzame gedragsverandering die watergerelateerde ziektes voorkomen. * gebruiken van de projectresultaten voor het creëren van een bijkomend draagvlak in Vlaanderen

Naar een integraal waterbeleid voor en via scholen in de Evenaarsprovincie van de Democratische Republiek Congo. (SHE-E : Sanitation, hygiène et eau à l’école)

Dit project wil in acht scholen in de Evenaarsprovincie van de Democratische Republiek Congo (1) de levenskwaliteit van de schoolgaande leerlingen en het schoolpersoneel verbeteren en de scholingsgraad van meisjes verhogen en (2) de kinderen, leerkrachten en directies in het projectgebied bewust maken van het belang van sanitair, hygiëne en zuiver drinkwater voor de volksgezondheid en de ontwikkeling van de kinderen.

Herstel van het toevoer- en distributienetwerk van stromend water in het pilootcentrum Bwamanda

Herstellen van het waterdistributienetwerk ende sanitaire infrastructuur van het pilootcentrum Bwamanda.

“Schoon water, schone handen”: Watervoorzieningsproject voor de bevolking van Mateko - Kalo – Mangai in Bandundu / DR Congo

Het project van Caritas International is gelokaliseerd in de provincie Bandundu, Congo. De algemene doelstelling van het project is de gezondheidstoestand van de bevolking verbeteren door te zorgen voor veilig drinkwater, een sanitaire infrastructuur en vorming rond hygiëne.

Watervoorziening voor zes dorpen in de regio Koulikoro, Mali

Het project wil de toegang tot drinkbaar water verhogen in zes dorpen in de regio Koulikoro, Mali en kadert in een ruimer programma rond voedselzekerheid en watervoorziening dat Bevrijde Wereld samen met vier lokale NGO’s in meerdere regio’s uitvoert sinds 2004.

Watervoorziening voor twaalf dorpen in het oosten van Guinee Bissau (tweede fase)

Dit project van Bevrijde Wereld wil de toegang tot drinkbaar water verhogen in 12 dorpen in het oosten van Guinee-Bissau. doelgroep zijn vooral vrouwen en kinderen die verantwoordelijk zijn voor het halen van water.

Ondersteuning van drie kansarme dorpen door de voorziening van drinkbaar water in Oost-Burkina Faso

Dit project beoogt een optimaal installeren en gebruik van 3 nieuwe waterpunten in 3 kansarme dorpen in het oosten van Burkina Faso, teneinde drinkbaar water binnen wandelafstand beschikbaar te maken en zo de armoede te bestrijden.

Verbetering van drinkwatervoorziening en hygiëne en sanitair in Akim Nkwarteng, Akim Akokoaso en Adansi Nkrofuom in Ghana met integratie van duurzame energie

De algemene doelstelling van dit project ligt enerzijds in het verbeteren van de menselijke gezondheid en van de levenskwaliteit van de bevolking van Akim Nkwarteng, Akim Akokoaso en Adansi Nkrofuom door het leveren van een goede kwaliteit drinkwater en anderzijds in het creëren van verbeterde gezondheids- en sanitaire levensomstandigheden. De Vlaamse partners FOS, Stad Antwerpen, Ondernemers voor Ondernemers en Ghana Council Belgium werken in dit project samen.

Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in vier plattelandsgemeenschappen in Ghana

Dit project, getrokken door FOS, heeft tot doel de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van vier plattelandsgemeenschappen te verbeteren door het leveren van een goede kwaliteit drinkwater en het creëren van verbeterde gezondheids- en sanitaire levensomstandigheden.

Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen in het dorp Bainet-Chaumeil (Haïti)

De doelstelling van dit project van Finado is het inperken van het risico op besmettelijke ziekten.

Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en sanitair in Nandom en Samou in Upper West regio en Akim Ayirebi in de Oostelijke regio in Ghana

Het doel van dit project is in twee dorpen een nieuw veilig waterpunt te installeren. Deze duurzame nieuwe watervoorziening moet op korte termijn de sociale en economische zelfredzaamheid verstevigen en de gezondheid verbeteren. Tevens worden in de dorpen sanitaire blokken en latrines opgetrokken en wordt het beheerscomité bijgeschoold om de nieuwe taken te kunnen aanpakken

Herstel waterpompen en ondersteuning proces hervormingen rond lokaal waterbeheer in de gemeente Koporona, regio Mopti van Mali

Dit project wil de toegang tot drinkbaar water en sanitatie/hygiëne verhogen in drie dorpen van de gemeente Koporona in de regio Mopti van Mali, alsook de natuurlijke hulpbronnen (waaronder de bodem en het grondwater) in de zone beschermen en herstellen.

De toegang tot water, hygiëne en sanitatie zijn op een participatieve, duurzame en rechtvaardige manier verbeterd in drie gemeenten in en rond Bamako

De doelstelling van dit project bestaat uit de verbetering van de toegang tot water, hygiëne en sanitatie op een participatieve, duurzame en rechtvaardige manier in de gemeenten I en IV van het district Bamako en de gemeente Mountougoula, 20 km buiten Bamako.

Herstel waterpompen en ondersteuning proces hervormingen rond lokaal waterbeheer in de gemeente Nandiala, regio Centre-Ouest van Burkina Faso

Dit project wil de toegang tot drinkbaar water en gezond voedsel verhogen in vijf dorpen van de gemeente Nandiala in de regio Centre-Ouest van Burkina Faso. Hiervoor worden enerzijds waterpompen hersteld en de capaciteiten van de beheercomités van deze waterpompen versterkt. Daarnaast wordt ingezet op het aanleggen van groentetuinen en op de noodzaak van sanitatie. Solidagro werkt in dit project samen met de Vlaamse partner Dwagulu Dekkente.

Waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda

Het concrete doel van dit project is het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van de rurale bevolking door een verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie. Het stimuleren van een geïntegreerd beheer van de watervoorraden in het stroombekken van Lake George door de bevolking, de civiele maatschappij en de lokale overheden actief te betrekken en te versterken, is een andere doelstelling.

Integraal waterbeheer in de binnendelta van de Niger, Mali (fase 4)

De doelstelling van het project is de levensomstandigheden van de bevolking van de betrokken 18 gemeenten te verbeteren door middel van de bouw van waterpunten en sanitaire infrastructuur.

Ondersteuning van lokale initiatieven rond integraal waterbeheer in Benin

De algemene doelstelling van dit project ligt in het verminderen van de lasten die gepaard gaan met de lage beschikbaarheid van drinkwater en schaarse toegang tot sanitatie infrastructuur in de armste delen van Benin. Meer in het bijzonder beoogt het project het versterken van de lokale beheersstructuren omtrent water- en sanitatievoorzieningen, gekaderd in een visie van integraal waterbeheer.

Drinkwatervoorziening in het dorp Wélia Mbounka, communauté rurale de Médina Yero Foulah, regio Kolda, Senegal

Dit project zal de toegang tot drinkbaar water realiseren in het dorp Wélia Mbounka, een dorp met 1500 inwoners in een afgelegen regio van Kolda.

“Ma belle campagne“: Water en onderwijs voor iedereen. Drinkwatervoorziening en sanitatie in Talha-Marokko

Dit project van het Fonds voor Ontwikkelingsamenwerking heeft tot doel om enerzijds de dorpsgemeenschappen van Laribanga en Ahwia toegang te verlenen tot water en anderzijds een verbetering van sanitair en hygiëne in het Wiawso Township door een degelijk systeem van afvalinzameling en –beheer, in het noorden en westen van Ghana.

Voorziening van drinkbaar water aan Wli en Sui gemeenschappen in Ghana

Dit project beoogt bij te dragen tot het realiseren van de toegang tot drinkwater in twee (deel)gemeenten in Ghana, waar de bevolking op dit ogenblik verontreinigd water gebruikt.

Duurzame watervoorziening in achtergestelde gebieden van Ecuador

Dit project van PROTOS past in een programma dat de levensomstandigheden van rurale gemeenschappen wil verbeteren door duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in 6 achtergestelde kantons van Ecuador te voorzien.

Duurzaam waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda (deel 2)

Dit project heeft tot doel duurzame ontwikkeling te stimuleren binnen het bekken van rivier Mpanga volgens de principes van integraal waterbeheer.

Drinkwatervoorziening en verbetering van de hygiëne en afvalverwerking in Oyarifa in het district Ga West in de Greater Accra Region en Akim Gyadam in de oostelijke regio van Ghana

Het doel van dit project van het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS) is de inwoners en leerlingen van Oyarifa en Akim Gyadam in Ghana voorzien van drinkwater en het verbeteren van de hygiëne en afvalverwerking van Oyarifa

Drinkwatervoorziening voor zestien dorpen in het oosten van Guinee-Bissau

Dit project kadert in een ruimer programma rond voedselzekerheid en watervoorziening dat Bevrijde Wereld, samen met haar partnerorganisatie APRODEL in Guinee Bissau zal uitvoeren in de periode 2008-2010.

Water- en sanitatiegebonden dienstverlening in Toamasina, Madagaskar (fase 3)

De hoofddoelstelling van dit project is het duurzaam verbeteren van de water- en sanitatiegebonden basisdienstverlening voor de inwoners van de populaire wijken van Toamasina.

Drinkwatervoorziening en vorming rond goed drinkwatergebruik in het dorp Mandori op de Noordbank van de Gambia rivier

Dit project wil door installatie van een waternetwerk de 813 inwoners van het dorp Mandori toegang tot water geven en de werklast van de vrouwen ter plaatse verminderen

Verbeteren van de drinkwatervoorraad, hygiëne en sanitair voor de Badu gemeenschap in de Brong Ahafo Region en de Suke gemeenschap in de noordwestelijke regio van Ghana

De doelstellingen van dit project van VUB (faculteit geneeskunde en farmacie) in 2 gemeenschappen in Ghana zijn het bevorderen van de volksgezondheid en het welbevinden in de betrokken gemeenschappen, verbeteren van de onderwijs- en leeromstandigheden en het verbeteren van de levenskwaliteit van personeel en studenten door het voorzien van kwalitatief drinkwater en een verbeterde hygiëne en sanitatie conform de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Waterdragers in Marokko. Duurzaam, participatief, democratisch en solidair waterbeheer in Zaouit

'Waterdragers in Marokko' is een project van Green Belgium met als doel het verbeteren van de toegang tot drinkbaar water en sanitatie voor de bevolking in het plattelandsdorp Zaouit op 35 km van Casablanca (Marokko)

Beter waterbeheer van watervoorraden in Zuid-Benin

Dit project stelt het beter beheer van de watervoorraden in Zuid-Benin als doelstelling voorop

Drinkwatervoorziening en sanitatie voor het dorp Kunkudjang en opvolging watercomités in de dorpen Kunkudjang , Galoya, Kubariko en Makumbaya, Zuidbank, Gambia

Dit project voorziet in de aanleg van een waterleidingsnetwerk in het dorp Kunkudjang, installatie van verbeterde latrines in het kleuterschooltje van Kunkudjang en de opvolging van de watercomités in de dorpen Kunkudjang, Galoya, Makumbaya, Bafloto en Kubariko.

Drinkwatervoorziening in de Sefwi Wiawso Nurses Training College, Senior High Technical School en Ada Foah, Ghana

De doelstelling van dit project bestaat uit de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn van de begunstigde gemeenschappen in Ghana door het voorzien van drinkbaar water, verbeterde hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Sanering van drinkwatervoorziening in Monrovia, Liberia

De basisdoelstellingen van dit project van Ecorem zijn: - Een aantal eenvoudige technieken te ontwikkelen om de bevolking die geen toegang heeft tot leidingwater toch te voorzien van veilig drinkwater. - De bevolking te sensibiliseren omtrent het belang van sanitaire voorzieningen, afvalbeheer en afvalwaterbehandeling.

Water en sanitatieproject in twintig kleine dorpen in Warangal, Andhra Pradesh, India

Dit project wil de toegang tot gezond drinkbaar water en tot sanitaire voorzieningen in 20 dorpen verbeteren.

Water is leven

In dit project van Geneeskunde voor de Derde Wereld wordt de bevolking via volksgezondheidscomités in de rurale periferie van Lubumbashi en Goma gesensibiliseerd rond het belang van drinkbaar en proper water en hygiëne als preventie tegen veel voorkomende gezondheidsproblemen. Het project voorziet in de installatie van een waterput (Lubumbashi) en in verbeterde toegang tot drinkwater via waterbevoorrading in eigen beheer (Goma).

Watervoorzieningsproject 'Help de Wodaabe aan Water' in Niger

De NGO Ninafri beoogt voor een gemengde etnische gemeenschap van vooral Wodaabe Peul te Belen Tanfirgan, Niger een waterboring naar de diepere fossiele lagen te voorzien. Ninafri ontving reeds een subsidie in 2006 voor hetzelfde project.

Verbetering van de toegang tot drinkwater en sanitair inruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti

Dit project beoogt een verbetering van de gezondheids- en voedselsituatie in ruraal en semi-ruraal milieu in Haïti. Concreet streeft het project naar een verbetering van de toegang, beheer en valorisatie van water in het stroombekken van de rivier Moustiques (Noord-West Haïti) en in Camp Perrin (Zuid-West Haïti).

Duurzaam waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda

Dit project, waarvan PROTOS promotor is, wiI in twee sub-counties van het district Kamwenge in het Lake George-bekken in West-Oeganda de toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen voor minstens 12.000 mensen van de plattelandsbevolking op een duurzame wijze verbeteren volgens de principes van integraal waterbeheer.

Watervoorziening en behandeling voor Ebenezer life centre en omgeving, Kenia

Dit project wil zuiver water voorzien aan het Ebenezer Life Center in Kenia, dat bestaat uit een weeshuis voor kinderen, een opvangtehuis voor straatkinderen, opvang van aidsweduwen, en 2 scholen.

Verbeterde toegang tot natuurlijke hulpbronnen in Karamoja, Oeganda, in het bijzonder tot zuiver water

Dit project streeft naar een verbeterde toegang tot water voor huishoudelijk gebruik en veehouderij voor de semi-mobiele en gevestigde agro-veehouders in het Moroto district, Karamoja, Oeganda

Ontwikkeling en versterking van de sanitatieketen voor latrines in Toamasina Madagaskar en Bamako Mali

Dit project, dat wordt uitgevoerd door PROTOS en dat 40 maanden zal duren, werkt op twee locaties in twee landen waar de organisatie al jaren actief is.

Een betere toegang tot drinkwater, sanering en hygiëne in Karamoja, Oeganda

In dit project wil men de toegang tot zuiver drinkwater, sanering en hygiëne in de verschillende gemeenschappen in het district Kaabong verbeteren. De geplande activiteiten zijn onder meer gericht op infrastructuurwerken (zoals het herstellen van waterpunten, de aanleg van drinkbakken en latrines), capaciteitsopbouw en het verbeteren van het beheer.