Voorziening van drinkbaar water aan Wli en Sui gemeenschappen in Ghana

Dit project beoogt bij te dragen tot het realiseren van de toegang tot drinkwater in twee (deel)gemeenten in Ghana, waar de bevolking op dit ogenblik verontreinigd water gebruikt. Dit drinkwaterproject bestaat uit een identificatie- en een implementatiefase. Eerst zal men de technische en financiële noden identificeren om de drinkwaterbedeling te realiseren. De mogelijke oplossingen en de prioriteitstelling bespreekt men met de doelgroepen. Daarna gaat men over tot het realiseren van de boorputten, het construeren van de watertanks, het installeren van de leidingen en de pompen. Fase 1 duurt één jaar, terwijl voor fase 2 drie jaar wordt uitgetrokken. Dit project komt tot stand door een samenwerking van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), vub FOS en het departement LNE van de Vlaamse Overheid.
Dit project poogt de levensstandaard van deze gemeenschappen, en in het bijzonder deze van vrouwen en kinderen (die vaak verschillende uren per dag spenderen met het aanbrengen van water) te verbeteren. Doel is eveneens om bij te dragen tot meer algemene ontwikkelingsdoelstellingen van de betrokken streken, zoals de uitbouw van het toerisme.

Het project is complementair aan en bouwt verder op de resultaten en verworvenheden van een eerder gestart project over “Sustainable food production, income generation and poverty reduction in Ghana” (SIP). Dit project richt zich op huishoudens die hun inkomen op een duurzame wijze willen aanvullen met de kweek van bijen, slakken of paddestoelen uit het teloor gegane tropische regenwoud. Dit project is gesitueerd in dezelfde omgeving en doet beroep op gelijkaardige samenwerking als het voorliggend projectvoorstel. Steun van de lokale bevolking en haar administratieve en lokale leiders is expliciet verzekerd in dit project. Het
 departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2006. Het duurt 36 maanden.
Meer projecten
Voorziening van drinkbaar water aan Wli en Sui gemeenschappen in Ghana 2
Voorziening van drinkbaar water aan Wli en Sui gemeenschappen in Ghana 1