Integraal waterbeheer

Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali

Dit project wil over 3 jaar, door een doeltreffend en integraal waterbeheer, de levensomstandigheden van de bevolking in de binnendelta van de Niger in Mali duurzaam verbeteren.

WASH Uganda (Water, Sanitation and Hygiene – North Uganda)

Dit project beoogt een verbetering van de gezondheid van de inwoners van Kaabong district door de inbreng van verbeterde hygiëne en sanitatie praktijken in de interventiezone en verbeterd beheer van waterpunten en stroomgebieden in de interventiezone. Dierenartsen zonder Grenzen werkt samen met Protos en Tropicallab UGent in dit goedgekeurde project van 2017.

Water voor ontwikkeling: capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening te Punto Chorros, Coquimbo, Chili

Dit project wil een verdubbeling van de capaciteit realiseren van de drinkwatervoorziening in de kustgemeente Punta Chorros, het installeren van drinkwaterproductie faciliteit en sanitatie op het eiland Islas Damas en een aanzet geven voor de opvang en behandeling van de huishoudelijke afvalwaters

Verbetering van drinkwatervoorziening en hygiëne en sanitair voor Akim Adjobue, Akim Adwafo en Akim Swedru Senior High School (AKISS) in Ghana met duurzame energie

Dit project wil de menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van de bevolking van Akim Adjobue, Adwafo en Akim Swedru Senior High School (Akiss) verbeteren door het leveren van veilig drinkwater en het creëren van verbeterde hygiëne en propere sanitaire voorzieningen, met de integratie van duurzame energie. FOS werkt samen met ABVV Algemene Centrale Antwerpen, Ghana Council Belgium, Humasol, Stad Antwerpen en TMVW/FARYS in dit goedgekeurde project van 2017.

Time for solutions: van integraal waterbeheer richtlijnen naar concrete resultaten in Oeganda

Dit project kadert in de werking van PROTOS in Oeganda, maar betreft een nieuwe aanpak op vraag van de nationale overheid (DWRM of Directorate of Water Ressource Management). In dit project geven PROTOS, de lokale partner NGO JESE en bekkenbeheerscomité van de rivier Mpanga concrete invulling aan de kaderrichtlijn Integraal Waterbeheer door 2 “modelsites” in het stroombekken op te zetten.

Duurzame watervoorziening in de Sierra Sur van Ecuador

Dit project stelt een duurzame verbetering van de watervoorziening binnen de provincie Cañar tot doel. In de periode 2005-2007 wil het zich toeleggen op de lokale institutionele verankering en op een integrale aanpak van het waterbeheer.

Duurzame toegang tot veilig drinkwater en basissanitatie in het semi-ariede Noord-Ethiopië met specifieke aandacht voor de koppeling tussen kleinstedelijke en rurale gebieden (SELAM-WATSANI)

Dit project heeft als doel het realiseren van een geïntegreerde uitbreiding en beheer van water en sanitatie voor de inwoners in het kleinstedelijke Hagere Selam en 2 stroomafwaarts gelegen landelijke gemeenten.

De school als hotspot voor veilig water en verbeterde sanitatie (Dogu’a Tembien, Noord-Ethiopië)

Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook de toegang en het hygiënisch gebruik te versterken, heeft het SCHOOL-WATSANI project als doel om veilig water en verbeterde sanitaire voorzieningen in 10 scholen (lager en middelbaar onderwijs) in Ethiopië toegankelijk te maken. De Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent werkt samen met HOWEST University of Applied Sciences, Ingenieurs Zonder Grenzen en de Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie van de UGent in dit goedgekeurde project van 2017.

Versterken watervoorziening en sanitair in randstedelijke wijken in Gemena, Zuid-Ubangi, Democratische Republiek Congo

Dit project draagt bij aan de duurzame verbetering van de toegang tot en het gebruik van drinkwater en sanitatie in Gemena (DR Congo). Congodorpen werkt samen met AGT en Gilmex International Services in dit goedgekeurde project van 2017.

Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van het District Bamako, Mali deel 2

De doelstelling van dit project is de levensomstandigheden te verbeteren van de bevolking in de achtergestelde wijken van 2 gemeentes in het district Bamako waarbij toegang tot drinkwater en basissanitatie wordt voorzien, met uitbreiding op langere termijn.

Samenwerken in Oeganda aan een beter beheer van de natuurlijke waterbronnen

waterbeheer in 2 stroomgebieden en het delen van de beste praktijken op nationaal niveau. De verwachte resultaten omvatten verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie, capaciteitsversterking van de lokale gemeenschappen en het kapitaliseren van de geleerde lessen, innovaties en goede praktijken. Join For Water (Protos) werkt in dit project samen met de Vlaamse partners BOS+Tropen en Bosaq bvba. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 24 maanden.

Een duurzame verbetering van de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in Burundi

Dit project zal in Bubanza en Bujumbura de toegang tot water en sanitaire voorzieningen duurzaam verhogen. Dit gebeurt enerzijds door de gemeenten en de gebruikers optimaal te betrekken bij de realisatie van werken en anderzijds ook door het continu versterken van de capaciteiten en vaardigheden van lokale actoren. Zo zijn ze na de interventie in staat de infrastructuur uit te baten en te onderhouden. Het project zal ook inzetten op hygiëne en sanitaire voorzieningen in 4 scholen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan actie-onderzoek en lobbywerk op lokaal en nationaal niveau om water en sanitatie hoger op de politieke agenda te krijgen. Protos werkt samen met Farys TMVW en Arcadis in dit goedgekeurde project van 2018.

Innovatieproject in drinkwater en sanitatie in peri-urbane zones van 8 gemeenten in Benin met inachtneming van de IWB-randvoorwaarden

In dit project worden acht gemeenten in het zuiden van Benin begeleid in de verbetering van de toegang tot drinkwater, sanitatie en de toepassing van principes van integraal waterbeheer. De ervaringen zullen worden gekapitaliseerd, verspreid, uitgewisseld en gebruikt in pleitbezorging om bij te dragen aan een beter nationaal beleid. Protos werkt samen met De Watergroep en IMDC in dit goedgekeurde project van 2018.

Duurzame drinkwatervoorziening en integraal waterbeheer in Ecuador

Dit project streeft naar het verbeteren van de levensomstandigheden van minder begoede bevolkingsgroepen door duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie en conservatie van de watervoorraden in 6 kantons van Ecuador.

Uitbouw van een drinkwaterbeheer voor het centrum en de buitenwijken van Santo Tomas, Chontales, Nicaragua

Santo Tomás, de Nicaraguaanse zusterstad van de gemeente Mol, kampt met een drinkwaterprobleem. Het gemeentebestuur van Santo Tomás kon een grootschalige financiering van de Spaanse regering bekomen voor de realisatie van een integrale oplossing van het waterprobleem van het dorp. Naast dit grootschalige programma besteedt de stedenband extra aandacht aan de buitenwijken die niet rechtstreeks genieten van het programma. Via verbetering van de lokale waterputten en het beperkte distributienet wordt de drinkwatervoorziening verbeterd.

Drinkwater en sanitatie in de gemeente Nema Badenyakafo, Mali

De doelstelling van dit project is de levensomstandigheden van de bevolking van één gemeente van de binnendelta te verbeteren. Dit gebeurt door middel van de bouw van bijkomende waterpunten en sanitaire infrastructuur. Tevens wordt er gewerkt aan het versterken van de beheercapaciteiten van het gemeentebestuur, van alle drinkwatercomités en van de overkoepelende beheersassociatie van deze comités.

Naar een integraal waterbeleid voor en via scholen in de Evenaarsprovincie van de Democratische Republiek Congo. (SHE-E : Sanitation, hygiène et eau à l’école)

Dit project wil in acht scholen in de Evenaarsprovincie van de Democratische Republiek Congo (1) de levenskwaliteit van de schoolgaande leerlingen en het schoolpersoneel verbeteren en de scholingsgraad van meisjes verhogen en (2) de kinderen, leerkrachten en directies in het projectgebied bewust maken van het belang van sanitair, hygiëne en zuiver drinkwater voor de volksgezondheid en de ontwikkeling van de kinderen.

Integraal waterbeheer in de binnendelta van de Niger, Mali (fase 4)

De doelstelling van het project is de levensomstandigheden van de bevolking van de betrokken 18 gemeenten te verbeteren door middel van de bouw van waterpunten en sanitaire infrastructuur.

Ondersteuning van lokale initiatieven rond integraal waterbeheer in Benin

De algemene doelstelling van dit project ligt in het verminderen van de lasten die gepaard gaan met de lage beschikbaarheid van drinkwater en schaarse toegang tot sanitatie infrastructuur in de armste delen van Benin. Meer in het bijzonder beoogt het project het versterken van de lokale beheersstructuren omtrent water- en sanitatievoorzieningen, gekaderd in een visie van integraal waterbeheer.

Duurzame watervoorziening in achtergestelde gebieden van Ecuador

Dit project van PROTOS past in een programma dat de levensomstandigheden van rurale gemeenschappen wil verbeteren door duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in 6 achtergestelde kantons van Ecuador te voorzien.

Duurzaam waterbeheer in het stroombekken van Lake George, Oeganda (deel 2)

Dit project heeft tot doel duurzame ontwikkeling te stimuleren binnen het bekken van rivier Mpanga volgens de principes van integraal waterbeheer.

Water- en sanitatiegebonden dienstverlening in Toamasina, Madagaskar (fase 3)

De hoofddoelstelling van dit project is het duurzaam verbeteren van de water- en sanitatiegebonden basisdienstverlening voor de inwoners van de populaire wijken van Toamasina.

Beter waterbeheer van watervoorraden in Zuid-Benin

Dit project stelt het beter beheer van de watervoorraden in Zuid-Benin als doelstelling voorop

Verbetering van de toegang tot drinkwater en sanitair inruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti

Dit project beoogt een verbetering van de gezondheids- en voedselsituatie in ruraal en semi-ruraal milieu in Haïti. Concreet streeft het project naar een verbetering van de toegang, beheer en valorisatie van water in het stroombekken van de rivier Moustiques (Noord-West Haïti) en in Camp Perrin (Zuid-West Haïti).

Een betere toegang tot drinkwater, sanering en hygiëne in Karamoja, Oeganda

In dit project wil men de toegang tot zuiver drinkwater, sanering en hygiëne in de verschillende gemeenschappen in het district Kaabong verbeteren. De geplande activiteiten zijn onder meer gericht op infrastructuurwerken (zoals het herstellen van waterpunten, de aanleg van drinkbakken en latrines), capaciteitsopbouw en het verbeteren van het beheer.