De school als hotspot voor veilig water en verbeterde sanitatie (Dogu’a Tembien, Noord-Ethiopië)

Noord-Ethiopië staat gekend als een van de meest achtergestelde gebieden wereldwijd inzake water en sanitatie. Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook de toegang en het hygiënisch gebruik te versterken, heeft het SCHOOL-WATSANI project van de Universiteit Gent als doel om veilig water en verbeterde sanitaire voorzieningen in 10 scholen (lager en middelbaar onderwijs) toegankelijk te maken.

Door het actief inschakelen van leerkrachten en scholieren in alle deelaspecten van het project, beoogt dit project dan ook om de school als kennispool rond water en sanitatie te laten uitgroeien en een positief effect te hebben om de maatschappij in haar geheel. Aangezien deze maatschappij voornamelijk bestaat uit kleinschalige landbouwfamilies, wordt er ook een koppeling gemaakt naar de versterking van kleinschalige landbouw en wordt voorbeeldig waterbeheer versterkt rond de scholen. Ook wordt er ingezet op de interactie met Vlaamse studenten die deelaspecten van het project vorm zullen geven, in nauwe interactie met de lokale maatschappij.

De betrokken Vlaamse partners hebben ruim ervaring in Ethiopië, kennis van zaken m.b.t. de voorgestelde projectactiviteiten en werken al diverse jaren samen met de lokale partners uit de overheid en de universiteit van Mekelle. UGent stelt vanuit 2 vakgroepen zijn expertise en nuttige uitrusting (bvb. voor labo’s) ter beschikking en thesisstudenten kunnen ook bij dit project betrokken worden.  Ingenieurs Zonder Grenzen (IzG) is betrokken bij het opstellen van de technische plannen en de ingenieurspecifieke ondersteuning voor de geplande infrastructuur. HoWest biedt ondersteuning inzake de ontwikkeling van leer- en communicatietools, waar ook studenten bij betrokken zullen worden. Rode Kruis Vlaanderen stelt expertise ter beschikking op vlak van WASH en sensibilisering. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2017, dat een voorziene looptijd heeft van 36 maanden.

 

Meer projecten
toelichting aan Vlaamse partners
testen waterkwaliteit
regenwateropvang school